ALGEMENE VOORWAARDEN – Pureté bio

 

1. DEFINITIES

i. ‘Algemene Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van Producten bij ons;

ii. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

iii. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan u te verstrekken mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden;

iv.Partij/Partijen’: u en/of wij;

v.Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op de Website;

vi. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

vii.U/uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;

viii.Website’: www.puretebio.be en bijhorende pagina’s;

ix. ‘Wij/we/ons/onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Algemene Voorwaarden.

 

2. ONZE IDENTIFICATIE

Wie zijn wij:

Keypharm NV (hierna: ‘PURETE BIO’, ‘Wij’ en ‘Ons’)
Siemenslaan 11
8020 Oostkamp
België
BTW BE 0883.397.311

Contact:

Telefoonnummer: +32 (50)28 92 30
E-mailadres: hello@puretebio.bio

 

3. TOEPASSING

3.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Algemene Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

 

3.2.       Wij houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen u en ons.

 

4. AANBOD EN AANVAARDING

4.1.       Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

 

4.2.       We kunnen u niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien u een Product bestelt via de Website dat uit voorraad is, dan informeren wij u zo vlug mogelijk per e-mail en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

 

4.3.       Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

 

4.4.       Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen drie (3) werkdagen een bevestiging van het order versturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

 

4.5.       Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u met betrekking tot de bestelling waarbij u betrokken bent.

 

4.6.       Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

5.    ONZE PRIJZEN

5.1.       De prijzen van onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

 

5.2.       We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

 

6.    BETALING

6.1.       Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij Visa, Mastercard, Bancontact of via de applicaties van KBC, Belfius of ING.

 

6.2.       Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te voorzien. Wij zorgen voor beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

 

6.3.       Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

 

6.4.       Wij stellen onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

7.    LEVERING

7.1.       Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de vijf (5) werkdagen te leveren.

 

7.2.       Het is uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.

 

7.3.       Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name DHL of Bpost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

 

7.4.       Wanneer wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de vijf (5) werkdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

 

7.5.       Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 12 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten.

 

7.6.       U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.

 

8.    HERROEPINGSRECHT

8.1.       Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument, zoals gedefinieerd werd in clausule 1, binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij krijgen uiteraard wel graag feedback van de Consument zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

8.2.       De Consument heeft geen herroepingsrecht wanneer het geleverde Product of Producten bestaan uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht). Concreet komt dit er dus op neer dat van zodra het Product geopend is en de verzegeling is verbroken, de Consument zijn herropeingsrecht verliest.

 

8.3.       Als de Consument beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit aan ons meegedeeld worden. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat hier te vinden is of kan er ons via e-mail, schriftelijke en uitdrukkelijk, van op de hoogte brengen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar Siemenslaan 11, 8020 Oostkamp, België .

 

8.4.       Indien de Consument het herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij de Consument het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Wij zullen de Consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anderszins werd ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

 

8.5.       Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan staat de Consument in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat de Consument in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. De Consument neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten ons in goede staat bereiken.

 

8.6.       De Consument is aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

 

9.    GARANTIE

9.1.       De Consument beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar. De Consument kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. De Consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

 

9.2.       De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het Product aan de Consument.

 

9.3.       Indien de Consument van zijn garantie wenst gebruik te maken, moet de Consument ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee weken na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via hello@puretebio.bio. Wij verzoeken de Consument om ons ter zake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

 

9.4.       Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige Product. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor ons of voor de Consument ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden wij ons ertoe om een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het Product.

 

9.5.   De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

  • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door u aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
  • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
  • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. U mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons;
  • verbruiksgoederen.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1.     In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

 

10.2.     Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Algemene Voorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

 

10.3.     Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Producten.

 

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1.     De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze [hyperlink] privacy policy.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1.     Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

12.2.     De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

 

13. OVERMACHT

13.1.     Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

 

13.2.     In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan een (1) maand duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het product dat door u werd betaald en niet werd geleverd).

 

14. ALGEMEEN

14.1.     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene Voorwaarden.

 

14.2.     Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

 

14.3.     Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

 

14.4.     De Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 

15. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

15.1.     Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

15.2.     Een Consument kan een geschil over deze Algemene Voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie in verband met geschillenbeslechting voor Consumenten, vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

 

15.3.     Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

© 2020 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.